Tianjin Dagang Shenda Metal Products Co., Ltd.

Unit: Tianjin Dagang Wesun Metal Products Co.
Address: Tianjin Dagang Oilfield built a brigade
Tel 022 -25930117
Mobile: 13512056170
Fax 022 -25930677
E-mail: shenda@tjshd.com
Website: http://www.tjshd.com